Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Cine credeţi că ar trebui să plătească pentru sterilizarea câinilor maidanezi?
Guvernul
Organizaţiile neguvernamentale
Primăriile
Uniunea Europeană
Nu ştiu

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani

Hotarari Consiliul Local

ROMANIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

____________________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani

 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

            analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani,

            văzând solicitarea Poliţei Locale a municipiului Botoşani, transmisă cu adresa nr. 36252 din 13 septembrie 2011, raportul de specialitate comun al Direcţiei edilitare, Serviciului patrimoniu şi Serviciului juridic contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

         în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 515/2002, coroborate cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.7, pct.9, pct.16 şi pct.19 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

        având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

       în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,       

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă Normele de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi a curăţeniei în municipiul Botoşani, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2  Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 76 din 29 martie 2002 privind stabilirea unor norme pentru activităţile de gospodărie, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia mediului.

Art.3  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Poliţia Locală a municipiului Botoşani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                                                            

 Consilier, Constantin Bidaşcă                                                  Secretar, Ioan Apostu

 

Botoşani,  20 decembrie 2011

Nr. 355

                  

 

ROMANIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

____________________________________________________________________________________

      

                                       Anexă   la  H.C.L. nr. 355 din 20  decembrie  2011

                                                                                                             

NORME

de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art.1 Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, asociaţiilor de proprietari, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor în domeniile activităţilor edilitar-gospodăreşti, condiţiilor de utilizare a domeniului public şi privat al municipiului Botoşani, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, întreţinerii caracterului estetic – arhitectural a cadrului urban construit indiferent de proprietarul sau deţinătorul construcţiilor, întreţinerii calităţii mediului natural, administrării imobilelor tip condominiu şi a întreţinerii zonelor limitrofe acestora.

Art.2 Organizarea, derularea şi participarea la activităţile din domeniile prevăzute la art.1 constituie o obligaţie permanentă a instituţiilor publice, agenţilor economici, asociaţiilor de proprietari, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor.

 

CAPITOLUL II

Obligaţii şi responsabilităţi în domeniul edilitar-gospodăresc

 

Art.3  Cetăţenii, agenţii economici (cu sau fără personalitate juridică), instituţiile publice, celelalte persoane juridice au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)      să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţire, dezinsecţie şi deratizare;

b)      să asigure curăţenia căilor de acces la incintele şi spaţiile pe care le deţin, precum şi curăţenia terenurilor pe care le deţin;

c)      să asigure repararea, spălarea geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea faţadelor imobilelor deţinute cu orice titlu, întreţinerea firmelor, inclusiv curăţarea şi zugrăvirea periodică a faţadelor;

d) să asigure repararea şi aspectul estetic al împrejmuirilor imobilelor pe care le deţin;

e) să menţină curăţenia trotuarelor, să îndepărteze zăpada şi gheaţa din dreptul imobilelor pe care le deţin; să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi pe imobilele pe care le deţin;

            f) să încunoştinţeze de îndată administraţia locală în cazul în care, ca urmare a degradării construcţiilor deţinute cu orice titlu, există pericolul desprinderii unor elemente constructive (ex. părţi de faţadă, balcoane, acoperiş) şi să ia măsuri imediate de marcare şi izolare a zonei expuse din spaţiul public;

            g) să ocupe, îngrădească, să cultive ori să planteze arbori pe zonele verzi aflate în domeniul public al municipiului Botoşani, numai cu avizul Primăriei municipiului Botoşani;

            h) să nu deterioreze mobilierul urban (bănci, coşuri, jardiniere, stâlpi, etc.), spaţiile de joacă pentru copii, dotările bazelor sportive şi zonelor de agrement, împrejmuirile de protecţie a spaţiilor verzi, dotările locurilor de joacă pentru copii şi împrejmuirile acestora, panourile de reclamă, staţiile pentru transportul de călători, alte dotări urbane, prin lovire, tăiere, călcare, utilizare neconformă prescripţiilor afişate public, aprindere, înscriere, etc.

            i) să nu modifice poziţia iniţială a indicatoarelor de semnalizare rutieră şi să nu monteze indicatoare rutiere fără avizul Primăriei municipiului Botoşani şi al Serviciului Poliţiei Rutiere;

            j) să nu taie, să nu rupă sau să dezrădăcineze arbori, arbuşti, lăstari plantaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani, ori florile plantate în aranjamentele situate pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani;

            k) să nu degradeze zonele verzi amenajate cu gazon, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani;

            l) să nu-şi însuşească materialul lemnos rezultat din doborârea pomilor urmare unor fenomene naturale, ori în cadrul lucrărilor specifice de toaletare şi înlocuire a arborilor de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani, fără acordul Primăriei municipiului Botoşani;

            m) să nu murdărească sau deterioreze în orice mod, mobilierul de comerţ stradal ori cel din pieţe sau obor;

            n) să nu arunce în locuri publice resturi alimentare, de ţigări, coji de seminţe, hârtii ori orice alte materiale;

            o) să nu extragă deşeuri ori resturi de orice fel din platformele de colectare, recipienţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

            p) să aibă şi să întreţină în mod vizibil,  tăbliţa cu nr. de imobil, conform modelului stabilit de Primărie.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii şi responsabilităţi în utilizarea domeniului  public şi privat al municipiului Botoşani

 

Art.4  Cetăţenii, agenţii economici (cu sau fără personalitate juridică), instituţiile publice, celelalte persoane juridice au următoare obligaţii şi responsabilităţi:

a)      să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani, autoturisme, utilaje, tonete, chioşcuri, alte construcţii metalice, aparatură de orice fel;

b)      să nu ocupe domeniul public sau privat al municipiul Botoşani prin montarea de chioşcuri, tonete, tarabe, orice fel de alt mobilier, containere, schele sau materiale pentru construcţii, etc., fără aprobarea Primăriei municipiului Botoşani;

c)      să nu modifice marcajele existente şi să nu creeze noi marcaje ale locurilor de parcare;

d)     să nu execute lucrări în trotuare sau carosabil fără aprobarea Primărie municipiului Botoşani; excepţie fac lucrările de intervenţii de urgenţă executate de administratorii reţelelor de utilităţi, care se reglementează prin protocoale încheiate cu administraţia locală;

e)      la finalizarea lucrărilor ce au presupus intervenţii în trotuare sau carosabil să asigure aducerea acestora la starea iniţială în termen de cel mult  48 ore;

f)       să semnalizeze corespunzător lucrările de intervenţie pe trotuare şi carosabil;

g)      să nu deterioreze instalaţiile ce constituie infrastructura sistemului de utilităţi publice;

h)      să nu amenajeze platforme ori locuri de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani fără autorizarea prealabilă a Primăriei municipiului Botoşani;

i)        să respecte destinaţia construcţiilor realizate pe terenuri concesionate, aşa cum a ea fost stabilită prin contractul de concesiune şi autorizaţia de construire;

j)        să respecte destinaţia spaţiilor închiriate, spaţii proprietatea municipiului Botoşani, aşa cum a fost stabilită prin contractul de închiriere;

k)      să nu deterioreze sau murdărească în orice fel, clădirile publice, statuile sau monumentele amplasate în locuri publice;

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii şi responsabilităţi în domeniul ordinii, curăţeniei şi igienei publice, intreţinerii calităţii mediului natural

 

Art.5 (1) Cetăţenii, agenţii economici (cu sau fără personalitate juridică), instituţiile publice, celelalte persoane juridice,  au următoare  obligaţii şi responsabilităţi:

a)      să nu spele şi să nu efectueze operaţiuni de reparare ori întreţinere a autovehiculelor pe spaţii aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Botoşani;

b)      să nu arunce coji de seminţe, resturi de ţigări, de fructe, alte reziduri ori ambalaje decât în dotările special amenajate (coşuri, containere, etc.);

c)      să nu mute băncile ori alte elemente de mobilier public din locurile în care au fost amplasate;

d)     să utilizeze mobilierul public şi amenajările publice conform destinaţiei acestora; se interzice culcatul pe bănci, spaţii verzi, amenajări florale, etc. aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Botoşani; se interzic jocurile de orice fel pe spaţiile verzi şi aranjamentele florale aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Botoşani;

e)      să nu utilizeze căile publice, spaţiile verzi ori aranjamentele florale pentru depozitarea deşeurilor menajere; să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani cadavre de animale ori păsări;

f)       să execute lucrările de construire numai după realizarea împrejmuirii de şantier; în cazul în care împrejmuirea de şantier se realizează pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani, aceasta va fi realizată şi terenul va fi ocupat, numai după dobândirea, contra cost (taxă de folosire a locului public; închiriere ori concesiune pe durata organizării de şantier), unui titlu de folosinţă legală a terenului;

g)      să asigure curăţirea mijloacelor de transport înainte de ieşirea din şantier;

h)      să menţină căile publice de acces către obiectivul de investiţie în stare tehnică normală de utilizare;

i)        să nu desfiinţeze platformele gospodăreşti;

j)        să nu păşuneze animalele decât în condiţiile reglementate de Consiliul Local al municipiului Botoşani.

k)      Să ia măsuri pentru a împiedica deversarea pe sol a apelor uzate, apelor menajere şi a celor fecaloid-menajere.

(2) Cetăţenii sunt obligaţi ca să nu-şi satisfacă nevoile fiziologice în spaţii publice (cu excepţia WC-urilor publice), în scări de bloc, ori în alte locuri accesibile publicului.

 

CAPITOLUL V

Obligaţii şi responsabilităţi în domeniul administrării imobilelor tip condominiu şi întreţinerii zonelor limitrofe acestora

 

Art.6 (1) Asociaţiile de proprietari din municipiul Botoşani au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)      să ia toate măsurile necesare pentru repararea, întreţinerea şi funcţionarea în stare de siguranţă a clădirilor şi instalaţiilor (partea de folosinţă comună) din condominii;

b)      să asigure întreţinerea spaţiilor verzi din aria de cuprindere a asociaţiei respective;

c)      să asigure întreţinerea şi paza locurilor de joacă ce le-au fost predate spre administrare de Primăria municipiului Botoşani;

(2) Proprietarii de apartamente din imobilele tip condominiu sunt obligaţi:

 

a) să execute lucrările de întreţinere, reparare şi înlocuire a elementelor de construcţie şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă;

b) să nu ocupe, în nici un mod, spaţiile de folosinţă şi proprietate comună din imobilele tip condominiu, fără aprobarea asociaţiei de proprietari.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

 

Art.7 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), c), d), e), f), g), j), k), l), m), n), o), p).

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. h) şi i).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea dispoziţiilor art. 4 lit. a), b), f) şi k).

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice, nerespectarea dispoziţiilor art. 4 lit. c), d), e), g), h), i) şi j).

 (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice, nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin.(1).

 (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin.(2).

 (7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin.(1).

 (8) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin.(2).

Art.8 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.7 se face de către împuterniciţii Primarului municipiului Botoşani (funcţionari ai aparatului propriu de specialitate al primarului; funcţionari ai Poliţei locale a municipiului Botoşani).

(2) Contravenienţii au posibilitatea achitării în termen de 48 ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.7.

(3) Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor, se recuperează astfel: 

a) în situaţia în care există posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabileşte şi despăgubirea, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal;

b) dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile, conform legislaţiei în vigoare.

Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.10 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


         

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                                                            

          Consilier, Constantin Bidaşcă                                                Secretar, Ioan Apostu

 
 
Vizualizari: 5012. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: Aviz amatorilor. Nu tot ce se scrie în engleză se mănâncă. Între fast food si facebook nu-i mare diferenţa. Daţi un like ca să vă convingeţi.
  Parerea mea:
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: °C.
  La noapte: °C.
  Maine: °C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6606 lei
  USD:   3,7828 lei

  Chestionar

  Ce măsuri aţi lua pentru a face ordine în poliţie, dacă aţi fi Traian Igaş?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate National
  International Sport Editorial Puls Ultima ora Joburi
  Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Local