Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Credeţi că alegerile parlamentare şi cele prezidenţiale ar trebui comasate?
Da
Nu
Nu ştiu
Nu mă interesează

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Local

Proiecte de hotărâre supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani

Hotarari Consiliul Local

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următoarele  proiecte de acte normative, care au fost iniţiate şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului   Botoşani:

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pentru transportul local în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani

Proiect de hotărâre  pentru completarea H.C.L. nr. 70/2011 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare,transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor  

  Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre susmenţionate  (ale căror conţinut îl prezentăm împreună cu rapoartele de specialitate), la Aparatul permanent al Consiliului Local,  d-nei consilier juridic Valentina Bercea, până la data de 20.02.2013  în sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.1,camera 104.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

___________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilităţi pentru transportul local în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului primar Ovidiu Iulian Portariuc privind acordarea unor facilităţi pentru transportul local în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani,

văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Direcţiei edilitare şi Serviciului juridic – contencios, registrul agricol, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza  dispoziţiilor art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată, art. 11, art. 12, art. 15 şi art. 17 din Normele – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare de Utilităţi Publice, coroborat cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. c) şi alin. 6 lit. a) pct. 1 şi pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă acoperirea financiară, din bugetul local al municipiului Botoşani, a 50% din contravaloarea abonamentului lunar de călătorie prin intermediul serviciului de trasport public local de persoane efectuat cu autobuze, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani, în limita sumei de 19 lei/abonament/lună.

Art. 2 În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999, republicată, operatorii serviciilor publice de transport public local de persoane din municipiul Botoşani S.C. „MICROBUZUL” S.R.L.  Botoşani (pentru transportul cu autobuze) şi S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani (pentru transportul cu tramvaie) vor colabora, vor constitui şi îşi vor corobora băncile de date cu privire la elevii care beneficiază de facilităţi la călătoriile cu mijloacele de transport în comun, astfel încât fiecare elev să beneficieze de o singură facilitate.

Art. 3 Pentru facilităţile prevăzute la art. 1, acordarea subvenţiei către operatorul serviciului public de transport în comun de persoane efectuat cu autobuze – S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani se face pe bază de contract, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate,  S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoşani  şi S.C. „ELTRANS” S.A. Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,            
                PRIMAR,                                      SECRETAR,
   Ovidiu Iulian Portariuc                            Ioan Apostu            

____________________________________________________

ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilităţi pentru transportul local în comun al elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani

Contract de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători efectuat cu autobuze în municipiul Botoşani

Nr. ............. / ........................

Încheiat astăzi .....................................

 1. I.          Părţile contractante:

Consiliul Local al Municipiul Botoşani, cu sediul în Botoşani, P-ţa Revoluţiei nr. 1 reprezentat de Primarul municipiului Botoşani, domnul Ovidiu Iulian Portariuc pe de o parte, având calitatea de finanţator

şi

Operatorul de transport S.C. Microbuzul S.R.L. cu sediul în Botoşani, str. I. Creangă nr. 39, reprezentată prin dl. Dumitru Balan având funcţia de administrator, pe de altă parte,în calitate de beneficiar de subvenţie, au convenit să încheie prezentul contract:

II Obiectul şi durata contractului

Art. 1 Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către beneficiarul de subvenţie a serviciului public subvenţionat de transport local de călători în condiţiile menţionate în prezentul contract, precum şi în condiţiile prevăzute de contractul de concesiune nr.15889/01.09.2009. Pentru serviciul subvenţionat, beneficiarul de subvenţie are obligaţia să organizeze evidenţă contabilă separată.

Art. 2 Finanţatorul va subvenţiona activitatea bene­fi­cia­ru­lui de subvenţie prin punerea la dispoziţia acestuia a unei sume sub formă de subvenţie bugetară, potrivit dispoziţiilor prezentului contract.

Art.3 Durata acestui contract este de la data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional , la notificarea uneia dintre părţi.

III  Subvenţia acordată anumitor categorii de persoane

Art.4  Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat care frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Botoşani şi care au domiciliul în municipiul Botoşani, pe tot parcursul anului calendaristic.

IV  Condiţii de calitate în  care urmează să se desfăşoare serviciul public subvenţionat de transport

    Art.5) Beneficiarul subvenţiei are următoarele obligaţii:

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării serviciului :

  b) să respecte angajamentele luate prin contractul de acordare a subvenţiei;

    c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

    d) să servească toţi utilizatorii din municipiul Botoşani care beneficiază de subvenţie;

    e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;

    f) să furnizeze finanţatorului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de acordare a subvenţiei şi cu prevederile legale în vigoare;

    g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

   h) să efectueze serviciul public subvenţionat de transport conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă, Cesionarea contractului  de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători efectuat cu autobuze  unei alte societăţi  nu este admisă, decât în cazul în care S.C. Microbuzul S.R.L. se divizează sau fuzionează , cu aprobarea finanţatorului, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii;

    i) la încetarea contractului de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători efectuat cu autobuze în municipiul  din alte cauze decât termenul sau forţa majoră, beneficiarul subvenţiei este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către finanţator, dar nu mai mult de 90 de zile;

    j) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

    k) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi să respecte normele de protecţie a muncii;

    l) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

    m) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor serviciului public ( materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) ;

    n) în cazul în care beneficiarul subvenţiei sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;

V. Rutele pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport

Art. 6) Rutele pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport sunt:

a)         Traseul nr. 4 din contractul de delegare a gestiunii nr. 15889/01.09.2009

b)         Traseul nr. 5 din contractul de delegare a gestiunii nr. 15889/01.09.2009

VI. Modul şi termenii de plată a subvenţiei, perioada în care se  efectuează regularizarea cuantumului subvenţiei

Art. 7. (1) Pentru serviciile publice subvenţionate de transport se organizează evidenţă contabilă distinctă

(2)Beneficiarul de subvenţie are obligaţia de a verifica dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile pentru acordarea facilităţilor conform art.(4) din prezentul contract şi de a reţine copii după documentele care dovedesc acest lucru. Beneficiarul de subvenţie îţi asumă răspunderea  cu privire la verificarea calităţii categoriei de persoane care beneficiază de subvenţie. Beneficiarul de subvenţie eliberează abonamente  conform art. 4) din prezentul contract pe bază de semnătură persoanelor respective sau a unui împuternicit.

(3)La solicitarea Finanţatorului sau a organelor de control , Beneficiarul de subvenţie va prezenta documentele justificative prevăzute la aliniatul precedent. Acestea vor fi prezentate lunar, obligatoriu odată cu documentele pentru plata subvenţiei, iar listele cu persoanele pentru care se acordă subvenţie vor avea semnătura acestora în original.

Art. 8. (1) Suma rezultată ca subvenţie bugetară , se va vira  de către Finanţator către Beneficiarul de subvenţie în contul nr. ........................ deschis la ...................

(2) Verificarea fişelor  de calcul se va realiza conform procedurilor de lucru aprobate de Primarul Municipiului Botoşani

(3) Regularizarea cuantumului subvenţiei se va realiza semestrial

VII Răspunderea contractuală

Art. 9. (1) Nerespectarea de către Beneficiarul de subvenţie a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune nr. 15889/01.09.2009  atrage de drept decăderea Beneficiarului din dreptul de a primi subvenţii.

VIII Modificarea, suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului

Art. 10 (1) Autoritatea competentă care a stabilit serviciul public subvenţionat de transport, reglementat ăn prezentul contract, poate hotărî modificarea, suspendarea ,încetarea sau rezilierea contractului , după caz, în următoarele situaţii:

a)         Dacă acest serviciu poate fi executat printr-un alt mod de transport, în condiţii de preţ şi de calitate mai avantajos;

b)         Dacă operatorul de transport dovedeşte că nu mai poate efectua acest serviciu;

c)         Din cauza lipsei surselor de finanţare pentru plata subvenţiei;

(2) Prezentul contract poate înceta şi în cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii:

- acordul părţilor în sensul încetării contractului:

- încetarea activităţii uneia din părţile contractante.

(3) Modificarea prezentului contract se poate realiza prin acte adiţionale încheiate  cu acordul părţilor.

IX Forţa majoră şi dispoziţii finale

Art. 11 Cazul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii, în termen de 5 zile de la data ivirii lui;

Art. 12 Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, urmând ca în cazul în care nu este posibilă să fie înaintat spre soluţionare instanţei de judecată competentă.

Art. 13 Prevederile prezentului contract se aplică începând cu data semnării.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 exemplare, astăzi........................... din care un exemplar pentru Finanţator şi unul pentru Beneficiarul de subvenţie.

 

        Finanţator,                                   Beneficiar,
            Primar,                                     Administrator,
Ovidiu Iulian Portariuc                      Dumitru Balan

_______________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru proiectul de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul local în comun al elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani

Potrivit prevederilor art. 2 din O.G. nr.97/1999 republicat  pentru satisfacerea unor necesităţi de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de facilităţi unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se asigura capacităţi suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice subvenţionate de transport rutier intern.

Art. 3 alin. (1) prevede că una dintre autorităţile competente pentru stabilirea serviciilor publice subvenţionate de transport intern este consiliu local.

La alineatele (2) – (5) sunt enumerate aspectele de care trebuie să se ţină cont la stabilirea serviciului de transport subvenţionat ,după cum urmează:

 “ (2) La stabilirea unor servicii publice subvenţionate de transport se va ţine seama de:

    a) interesul general, social şi economic;

    b) posibilitatea utilizării mai multor moduri de transport în conexiune intermodală ;

    c) tarifele şi condiţiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;

    d) posibilităţile financiare de acoperire a subvenţiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

    (3) În cazul în care serviciul public subvenţionat de transport se poate desfăşura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod sau moduri în conexiune intermodală, care presupun costurile cele mai mici.

    (4) Rutele, condiţiile şi tarifele aferente acestor transporturi subvenţionate se stabilesc de către autorităţile competente.

    (5) Încredinţarea serviciilor publice subvenţionate de transport se va face de către autoritatea competentă, în regim concurenţial, cu respectarea prevederilor legale aplicabile achiziţiilor publice.”

Potrivit art. 8 din O.G. 97/1999 – republicat, serviciul public de transport subvenţionat trebuie să se desfăşoare pe baza unui contract încheiat între consiliul local şi operatorul/ transportatorul autorizat, respectiv  S.C. Microbuzul S.R.L.

Contractul trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) categoriile de persoane care beneficiază de serviciul public subvenţionat de transport;

b) ruta sau rutele pe care se desfăşoară serviciul public subvenţionat de transport;

c) obligaţiile de exploatare, de transport şi de tarifare, precum şi condiţiile de calitate în care urmează să se desfăşoare serviciul public subvenţionat de transport;

d) durata contractului;

e) modul de calcul şi termenele de plată a subvenţiilor;

f) perioadele în care se efectuează regularizarea cuantumului subvenţiilor;

g) clauze privind modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului;

h) penalităţi pentru nerespectarea condiţiilor contractuale;

i) cazuri de forţă majoră.

 Conform Art. (1), alin. (4), lit. m)  şi alin. (6), lit. e ) din Legea nr. 92/2007 – cu modificări şi completări ulterioare trebuie respectat  principiul  “protecţia categoriilor sociale  defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local” şi ca obiectiv ”acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane”.

 În baza art. (17), lit. (o) consiliul local are ca atribuţie “asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliului local (pensionari, elevi etc).

Potrivit art. 42 din Legea nr. 92/2007,” (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.

    (2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.

    (3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea transportului public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Potrivit art. 59 , lit. (a) din Ordinul nr. 353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007 autorităţile administraţiei publice locale pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea reţelelor de transport, infrastructură şi vehicule prin diferenţă de tarif pentru protecţia socială.

Art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede dreptul elevilor de a beneficia de reducere cu 50% la transportul local pe tot parcursul anului calendaristic.

Prin adresele nr. 2677/24.01.2012 şi nr. 5882/13.03.2012, S.C. Microbuzul S.R.L. Botoşani solicită subvenţionarea transportului pentru elevi   în baza prevederilor O.G. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare

Din estimările şi analizele făcute de S.C. Microbuzul S.R.L. şi colaboratorii societăţii, pentru elevi solicită ca bugetul local să contribuie cu suma de19lei/abonament/lună pentru suportarea a 50% din costul călătoriilor efectuate de elevi, restul de 50% fiind suportat de S.C. Microbuzul S.R.L.

Se propune să beneficieze de subvenţie un nr. de 500 elevi, aşa cum reiese din adresa Inspectoratului Judeţean Şcolar Botoşani, pe care o anexăm la prezentul.

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

                 Director Edilitare,                             Întocmit,            
                Nicolae Semenescu                 C-tin Cristian Lăzăruc

___________________________________________________

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
pentru completarea H.C.L. nr. 70/2011 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând  propunerea domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc  pentru completarea H.C.L. nr. 70/2011 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare,transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor,

văzând raportul de specialitate al Direcţia Edilitare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

având în vedere adresa Consiliului Judeţean Botoşani. nr. 23891/07.11.2012 ,

în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată prin O.G. nr. 7/2010, republicată,

în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I-a, nr. 123 din 20 februarie 2007,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Articolul nr. 9 din H.C.L. nr. 70/2011  privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare,transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor se modifică după cum urmează:

“Art. 9 (1) Transportul public de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean/interjudeţean, efectuat direct sau în regim de tranzit a municipiului Botoşani  se execută pe traseele de circulaţie aprobate prin Anexa nr.3.

(2) Staţiile publice intermediare şi punctele intermediare pentru îmbarcarea /debarcarea călătorilor în executarea transportului public de persoane prin servicii regulat, directe sau în tranzit sunt aprobate în Anexa nr. 4

 (3) La solicitarea A.R.R. – Agenţia Botoşani, pentru transportul public de persoane în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional efectuat prin servicii regulate , directe sau în tranzit, Consiliul Local poate aproba, în completarea Anexei nr.4, înfiinţarea, cu avizul Biroului Poliţiei Rutiere Botoşani, a altor puncte de plecare-sosire, în afara celor existente, cu traseele de circulaţie şi staţiile publice intermediare sau punctele intermediare de îmbarcare /debarcare călători aferente, care să îndeplinească condiţiile minime de siguranţă rutieră şi confort. “

 

Art. 2. Anexa nr. 4 din  H.C.L.  nr . 70/2011  privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare,transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor se modifică după cum urmează:

                 „Staţiile publice intermediare pentru îmbarcarea /debarcarea călătorilor în executarea transportului public de persoane prin servicii regulate cu folosirea autogărilor autorizate:

 1. Str. Împărat Traian (la intersecţia cu str. T Vladimirescu), în ambele sensuri;
 2. Bariera Sucevei(intersecţie str. Sucevei – str. Primăverii), în ambele sensuri;
 3. Calea Naţională (zona Incubator de Afaceri), în ambele sensuri;
 4. Bariera Suliţa (intersecţie I.C.Brătianu – str. Eternităţii), ambele sensuri;
 5. Str. Tudor Vladimirescu (zona şc.nr. 8), în ambele sensuri;
 6. B-dul G. Enescu( intersecţie B-dul Primăverii), ambele sensuri;
 7. Str. Ştefan cel Mare (zona pompierie) ambele sensuri.
 8. Bariera Cătămărăşti, ambele sensuri.”

 

Art.3. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,            
                PRIMAR,                                      SECRETAR,
   Ovidiu Iulian Portariuc                            Ioan Apostu            

___________________________________________________

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 70/2011 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani, activitatea de blocare, ridicare,transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat din municipiul Botoşani şi regimul parcărilor

 

Prin H.C.L. nr. 146/2006 modificată şi completată în baza art. 2 din H.C.L. nr. 274/2007 s-a aprobat  Regulamentul privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani. În Anexa nr. 4B din hotărârea de mai sus au fost aprobate  „staţiile publice intermediare şi punctele intermediare de îmbarcarea/debarcarea călătorilor în executarea transportului public de persoane prin servicii regulate/servicii regulate speciale directe sau în tranzit”, care prin art. 54 din H.C.L. nr.261/2009 a fost abrogată.

În vederea întocmirii şi aprobării de către Consiliul Judeţean Botoşani a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2016 trebuie să stabilim staţii de îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform art. 35 alin (1) – (3) din O.G. nr. 43/1997 republicată,modificată prin O.G. nr. 7/2010, care prevede:

 

 “ (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate.

    (2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.

    (3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.”

 

         Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

                 Director Edilitare,                             Întocmit,            
                Nicolae Semenescu                 C-tin Cristian Lăzăruc


 
 
Vizualizari: 4378. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: Cei care ştiu că au handicap la şoferie parchează liniştiţi şi pe trecerea de pietoni.
  Parerea mea:
  Program Filme CineGlobe
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -8°C.
  La noapte: -5°C.
  Maine: -2°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6646 lei
  USD:   3,7833 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi primarul municipiului Botoşani, ce măsuri aţi lua în problema câinilor maidanezi?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate
  National Economic International Sport Editorial Puls Ultima ora
  Joburi Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Local