Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Ar trebui să fie modificată legea astfel încât să fie permisă eutanasierea câinilor maidanezi?
Da, doar a celor agresivi
Da, dacă nu sunt adoptaţi din padoc
Nu, ar fi o barbarie
Nu ştiu
Nu mă interesează

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Local

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005

Hotarari Consiliul Local

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul  proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului   Botoşani:

Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj     

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectu de hotărâre susmenţionat (al cărui conţinut îl prezentăm împreună cu raportul de specialitate), la Aparatul permanent al Consiliului Local,  d-nei consilier juridic Valentina Bercea, până la data de 15.03.2013  în sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.1,camera 104.

 

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

______________________________________________________________________________

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj,

văzând raportul de specialitate  al Serviciului juridic – contencios, registrul agricol, adresa Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement nr. 18254/2012 prin care se propune renunţarea la tarifele pentru adopţia de câini fără stăpân, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări de Legea nr. 3/2003, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi celor ale Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Hotărârea Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Titlul hotărârii se modifică din „Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj” în „Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân”.
 2. Articolul 2 din hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se poate organiza şi funcţiona atât în gestiune directă, cât şi în gestiune delegată.

         (2) Gestiunea directă a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement”

 

Art. 2 Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se modifică după cum urmează:

 1. În întreg cuprinsul Regulamentului sintagma „Serviciul public de ecarisaj” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân”.
 2. Articolul 7.6 din Regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:                

„7.6 Adăposturile pentru câini vor îndeplini următoarele condiţii:                           

- pardoseli betonate în pantă şi cu scurgeri spre exterior pentru a fi mai uşor de curăţat şi dezinfectat;

      - pereţi despărţitori din plase de sârmă;

- acoperişul din tablă;                                                                                                        

- uşile de acces vor fi asigurate;                                                                                       

- culcuşurile din scândură pentru odihnă;       

- vase pentru hrană şi apă dezinfectate zilnic, amplasate corespunzător;              

- înaintea cazării, spaţiul va fi curăţat şi dezinfectat.

 1. Alineatul (1) al art. 7.11 din Regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.11 - (1) Câinii fără stăpân, astfel cum sunt definiţi potrivit prezentului Regulament pot fi adoptaţi pe întreaga perioadă a cazării în adăpost”.

 1. Art. 10 din Regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ Art. 10.(1) Încredinţarea câinilor spre adopţie se face numai dacă aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin cele două metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuţa numerotată.

(2) Încredinţarea câinilor revendicaţi din următoarele categorii:

a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, se face numai dacă stăpânul prezintă o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

-  numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

- efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

 1. Articolul 11 din Regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – (1) Revendicarea sau adopţia câinilor fără stăpân cazaţi în adăpost se face pe baza declaraţiei angajament, al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul Regulament.

(2) Adopţia se face în mod gratuit. Revendicarea câinilor de către solicitanţi se aprobă cu suportarea contravalorii cheltuielilor de prindere, tratamentelor medicale şi prestaţiilor de întreţinere potrivit calculaţiei serviciului de administrare a adăpostului”.

6. Articolul 17 din Regulament se abrogă. 

 

Art. 3  Anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre”.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 va fi republicată potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta hotărâre sub semnătura preşedintelui şedinţei Consiliului Local al municipiului Botoşani din luna martie 2013.

 

                       Iniţiator,                                                                     Avizat pentru legalitate,             

     Primar, Ovidiu Iulian Portariuc                                                 Secretar, Ioan Apostu            

______________________________________________________________________________

 

Anexa la proiect  de hotărâre

 

FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE

 

    Subscrisa societate .................., cu sediul în ....................., str. ................... nr. ......, sectorul/judeţul ........................, telefon ......................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului ................................ sub nr. ......, reprezentată de ............... în calitate de ..........., legitimat cu BI/CI seria ........ nr. ............., eliberat(ă) de ............... la data de ..........., se angajează să adopte un număr de ..... câini, identificaţi cu numerele de tatuaj ....................., adăpostiţi de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

    4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

    5. Pentru revendicare să achit Servicului de gestionare a câinilor fără stăpân, cheltuielile cu prinderea, asistenţa medicală şi întreţinerea aferentă cazării câinelui.

 

    Data ___________

 

    Semnătura reprezentantului societăţii                                      Semnătura reprezentantului

    _____________________________                                      Serviciului de gestionare a

                                                                                                                   câinilor fără stăpân

                                                                                                              ______________________

 

NOTĂ: În cazul în care revendicarea/adopţia se face de către persoane fizice ori asociaţii, formularul se adaptează potrivit datelor de identificare ale acestora.

________________________________________________________________________

 

Primăria municipiului Botoşani

Serviciul juridic – contencios, registrul agricol

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206 din 31 mai 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj

 

         Proiectul de Hotărâre supus atenţiei dvs. are menirea pe de o parte de a pune de acord norma locală  cu dispoziţiile legale incidente în materie adoptate după 31 mai 2005, iar pe de altă parte vine în întâmpinarea solicitărilor unor asociaţii pentru protecţia animalelor care privesc implicarea acestora în activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân.

Având în vedere adresa nr. 18254/29.11.2012 întocmită de către Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, înregistrată la Primăria Municipiului Botoşani cu nr. 25504/03.12.2012, prin care s-a solicitat eliminarea tarifelor pentru adopţiile câinilor comunitari pentru a se încuraja adopţia câinilor fără stăpâni de către persoane fizice ori asociaţii pentru protecţia animalelor în scopul deblocării locurilor de cazare din adăposturi şi crearea posibilităţii efectuării de capturări de pe domeniul public, adresă avizată pentru legalitate şi aprobată de ordonatorul principal de credite, se propune următoarele:

-   modificarea denumirii serviciului public din Serviciu de ecarisaj în serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru punerea de acord cu legea privind protecţia animalelor întrucât ecarisajul presupune prevalenţa activităţilor de stârpire şi prelucrare a cadavrelor de animale;

-   aprobarea delegării de gestiune a serviciului ca modalitate alternativă de organizare şi funcţionare pentru a da posibilitatea asociaţiilor pentru protecţia animalelor de a se implica în mod direct în activităţile de gestionare a populaţiei canine fără stăpân;

-   stimularea adopţiilor câinilor fără stăpân prin reglementarea gratuităţii acestei proceduri;

-   modificarea formularului de adopţie în sensul eliminării dispoziţiilor privind plata cheltuielilor medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui în cazul adopţiei.

Fiind îndeplinite cerinţele de oportunitate propunem lansarea proiectului de hotărâre în dezbatere publică.

 

      Viceprimar,                                                                 Şef Serviciu juridic – contencios,
al Municipiului Botoşani                                                                          registrul agricol,  

Cosmin Ionuţ Andrei                                                 Oana Gina Ciomaga Georgescu

 
 
Vizualizari: 3351. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: Să nu credeţi cumva că au dat din nou nămeţii peste noi. I-am păstrat doar pe ăi vechi, ca aducere aminte.
  Parerea mea:
  Program Filme CineGlobe
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -8°C.
  La noapte: -5°C.
  Maine: -2°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6646 lei
  USD:   3,7833 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi primarul municipiului Botoşani, ce măsuri aţi lua în problema câinilor maidanezi?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate
  National Economic International Sport Editorial Puls Ultima ora
  Joburi Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Local