Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Unde obişnuiţi să căutaţi locuri de muncă?
În ziare, la mica publicitate
Pe site-uri de recrutare
Pe site-ul AJOFM
În altă parte
Nu caut loc de muncă

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Local

PUBLICITATE

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării subterane şi supraterane din "Piaţa Centrală - zona BIG"

Hotarari Consiliul Local

ROMÂNIA
JUDEŢUL  BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării subterane şi supraterane din "Piaţa Centrală – zona BIG"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului primar Ovidiu Iulian Portariuc pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării subterane şi supraterane din "Piaţa Centrală – zona BIG",

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 coroborate cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcării subterane şi supraterane din Piaţa Centrală – zona "BIG", prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2   Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,
           Consilier, Ady Petruşcă                               Secretar, Ioan Apostu

Botoşani, 28 martie 2013, Nr. 70                                                                                                     

_____________________________________________________________________________

ANEXA  LA H.C.L. NR. 70 DIN 28 MARTIE 2013

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A PARCĂRII SUBTERANE  ȘI SUPRATERANE DIN PIAȚA CENTRALĂ - ZONA "BIG"

 

CAP.1  DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Regulamentul de organizare și funcționare a parcării subterane și supraterane din Piața Centrală - zona "BIG" Botoșani, denumit în continuare Regulament, reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani ca operator al serviciului de administrare a parcării subterane şi supraterane din Piaţa Centrală – zona "BIG" și utilizatorul autovehicolului care ocupă temporar domeniul public, precum şi normele ce trebuie respectate de către utilizatorul autovehicolului care staționează în interiorul zonei de aplicare a Regulamentului.

 

(2) Un extras din acest regulament va fi afișat la loc vizibil la intrarea in parcarea supraterana cât şi în interiorul parcării subterane, pentru informarea utilizatorilor.

Art. 2. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Tichet de parcare: document ce atestă intervalul de timp ce dă dreptul posesorului să staționeze legal în parcare în perioada indicată;
Utilizator: conducătorul/deținătorul legal al autovehicolului care staționează în parcare;
Administrator:  S.C URBAN SERV S.A Botoşani;
Loc de parcare: spațiul de parcare delimitat prin marcaj;

Art. 3. Parcarea unui autovehicol este regulamentară dacă utilizatorul îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

a) ridică tichetul de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau în maximum 10 minute de la oprirea autovehicolului, de la (automatul) parcometrul montat în interiorul parcării;
b) poziţionează autovehicolul în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare;
c) afișează pe bord tichetul de parcare, vizibil din exterior, la începutul perioadei de staționare, în interiorul autovehicolului;
d) nu depășește timpul zilnic de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului;

 

Art 4.  Programul de funcţionare al parcărilor este următorul:

a) Parcarea subterană: zilnic între orele 600 - 2200; în intervalul orar 2200-600 parcarea este închisă;
b) Parcarea supraterană: zilnic în intervalul 700 - 2200; între orele 2200-600  parcarea se face liber în întreg acest interval orar; între orele 600 - 700 parcarea este închisă pentru salubrizare

Art 5.  Utilizatorii au următoarele obligații:

a) să respecte prezentul Regulament pe întreaga perioadă de timp cât utilizează locul de parcare precum şi amenajările aferente parcajelor;
b) să respecte semnificațiile semnalizărilor rutiere realizate prin sisteme de semnalizare luminoase, sonore, prin indicatoare sau alte dispozitive speciale;
c) să păstreze curățenia în parcare;
d) să utilizeze exclusiv, potrivit destinației, instalațiile și amenajările parcajelor;
e) să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația efectuării unor activități de interes public ori lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau în situatia in care spațiului   respectiv i s-a atribuit altă destinație;
f) să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor, toate documentele referitoare la identitatea persoanei și a autovehicolului, ori să dea relații despre  persoana care a condus în parcaj autovehicolul.

Art 6.  În parcajele publice este interzisă:

a) blocarea în orice mod a accesului în și din parcajul subteran a autovehicolelor parcate;
b) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehicolului;
c) amplasarea de dispozitive de menținere a locurilor de parcare;
d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, fără aprobarea administratorului serviciului;
e) efectuarea de acțiuni publicitare folosind autovehicole parcate;
f) ocuparea locurilor de parcare cu diferite obiecte;
g) parcare pe locurile destinate persoanelor cu handicap, locuri  marcate cu semnul internațional ce atenţionează asupra priorităţii la parcare. 

Art.7. Salubrizarea parcării revine Administrației Publice Locale, prin operatorul de salubrizare S.C URBAN SERV S.A,  în baza comenzilor transmise de primarie cu practicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local.

CAP. II.  SISTEM DE PLATĂ

Art. 8. Proiectul "Parcare vizitatori în cadrul proiectului modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum si iluminat arhitectural în municipiul Botoșani" este finanţat din fonduri UE.

Contractul de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani, în calitate de Beneficiar, precizează următoarele:

Articolul 2 alin. (2) "Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a Proiectului așa cum este stabilită conform prevederilor prezentului acord".

Articolul 9 alin. (5)  "Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activități economice, în scopul obținerii de venituri, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, precum aceasta este stabilită la articolul 2 alin. (2 ) de mai sus".

 Art. 9.  Parcarea autovehicolelor în interiorul parcajului subteran și suprateran din zona centrală a Municipiului Botoșani se face în regim de gratuitate, conform cerințelor prezentate la art. 8 din prezentul Regulament. 

CAP. III  TIMPUL DE STAȚIONARE ÎN INTERIORUL PARCAJELOR SUBTERANE

Art. 10. (1) Duratele maxime de staţionare în parcări sunt:

a) de două ore pentru parcarea subterană în intervalul orar 600 – 2200;
b) de două ore pentru parcarea supraterană pentru intervalul orar 700 – 2200;
c) de opt ore pentru parcarea supraterană în intervalul orar 2200 – 600;

(2)  Perioada de staționare se calculează zilnic, începînd cu ora eliberării tichetului de parcare, așa cum este prevăzut la art.3 lit. a) din prezentul Regulament. 

CAP. IV  CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 11.  Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională, următoarele fapte săvârșite de către conducătorii auto sau de către deținătorii de vehicole, după caz:

(1)       Parcarea autovehicolului fără ridicarea tichetului de parcare: 500 – 1000 lei
(2)       Neexpunerea, de către conducătorii auto, la loc vizibil, în interiorul autovehicolului (pe bordul autovehicolului sau pe parbriz, în interior), a tichetului de parcare, astfel încât să permită descifrarea acestuia: 50 – 100 lei
(3)       Parcarea efectuată de către conducătorii auto în zonele rezervate autovehicolelor speciale ale persoanelor cu handicap: 50 - 100 lei
(4)       Depășirea zilnică de către conducătorii auto a timpului de parcare maxim alocat, astfel:

- până la 1 oră :                   30  -    50 lei
- între 1 oră și  2 ore :         60  -   100 lei
- între 2 ore și  3 ore :        110  -  150 lei
- între 3 ore și  4 ore :        160  -  200 lei
- între 4 ore și  5 ore :        210  -  250 lei
- peste 5 ore :                     260  -  300 lei

(5)       Nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel încât se ocupă două locuri sau se parchează pe zonele hașurate (interzise): 50 – 100 lei
(6)       Blocarea accesului în parcare : 400 – 500 lei.
(7) Distrugerea automatului (parcometrului) montat în interiorul parcării: 2000 – 2500 lei şi recuperarea integrală a pagubei.

Art. 12.  Constatarea și sancționarea contravențiilor de la prezentul Regulament se face de către persoane împuternicite prin dispoziție a primarului, denumite în continuare agenți constatatori. Agenții constatatori vor fi sprijiniți, după caz, de angajați ai instituțiilor abilitate prin lege în realizarea prevederilor prezentului regulament și menținerea ordinii publice.

CAP. V  DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. Prezentul Regulament se aplică în parcajul subteran și suprateran din zona centrală a municipiului Botoșani zona "BIG";

Art. 14.  S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani operator al serviciului de administrarea a parcării subterane şi supraterane din Piaţa Centrală – zona “BIG” nu răspunde de securitatea autovehicolelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora; 

Art  15.  Prezentul Regulament intră în vigoare la 10 zile de la aprobarea de către Consiliul Local.  

Preşedinte de şedinţă, Consilier, Ady Petruşcă 
Contrasemnează, Secretar, Ioan Apostu

                                                                

 
 
Vizualizari: 3417. |   Noteaza articolul :
 • Currently 5.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
  |  Nota curenta: 5.0 din 1 vot
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: E greu de crezut că prin parcările noastre o camionetă din sticlă poate rezista mai mult de câteva secunde. Doar prin faptul că prin ea se vede că nu e nimic de furat.
  Parerea mea:
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -11°C.
  La noapte: -13°C.
  Maine: -9°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6552 lei
  USD:   3,7813 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi primarul municipiului Botoşani, ce măsuri aţi lua în problema câinilor maidanezi?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate
  National Economic International Sport Editorial Ultima ora
  Joburi Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Local