Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Credeţi că primăria ar trebui să angajeze o firmă care să administreze Centrul Vechi?
Da
Nu
Nu ştiu
Nu mă interesează

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Local

PUBLICITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani

Hotarari Consiliul Local

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul  proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului   Botoşani:

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului  de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat (al cărui conţinut îl prezentăm împreună cu raportul de specialitate), la Aparatul permanent al Consiliului Local,  d-nei consilier juridic Valentina Bercea, până la data de 24.05.2013  în sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.1,camera 104.

Primar, Ovidiu Iulian Portariuc

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului  de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Viceprimar Viorel Iliuţă privind aprobarea Regulamentului  de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani

văzând raportul de specialitate comun al Administratorului public, Arhitectului şef şi Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului Local,

în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi lit. c), dispoziţiilor incidente în materie al Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, Reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/1991, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, precum şi celor ale Ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 din legea poliţiei loclae nr. 155/2010, Hotărârii guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentului  de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 232 din 31 mai 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare acesteia se abrogă.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     INIŢIATOR,                                                        Avizat pentru legalitate,
               Viceprimar, Viorel Iliuţă                                               Secretar, Ioan Apostu

Botoşani, 23 aprilie 2013

 


 

Anexa la HCL

Regulament privind desfăşurarea activităţilor în zonele publice ale municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Viceprimar Viorel Iliuţă privind aprobarea Regulamentului  de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani

văzând raportul de specialitate comun al Administratorului public, Arhitectului şef şi Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului Local,

în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi lit. c), dispoziţiilor incidente în materie al Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, Reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/1991, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, precum şi celor ale Ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 din legea poliţiei loclae nr. 155/2010, Hotărârii guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentului de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din municipiul Botoşani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 232 din 31 mai 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare acesteia se abrogă.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile apa­ra­tu­lui de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                INIŢIATOR,                                       Avizat pentru legalitate,

Viceprimar, Viorel Iliuţă                             Secretar, Ioan Apostu

Botoşani, 23 aprilie 2013


Anexa la HCL

Regulament privind desfăşurarea activităţilor în zonele publice ale municipiului Botoşani

Capitolul I: Dispoziţii generale

Art. 1.Prezentul regulament stipulează condiţiile în care Consiliul Local Botoşani înţelege să susţină şi să permită desfăşurarea activităţilor în zonele publice, în virtutea drepturilor şi obligaţiilor sale de a gestiona treburile municipiului.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Botoşani să aprobe, prin dispoziţie proceduri de lucru, modelele de documente sau să adopte măsuri menite să ducă la punerea în aplicare, efectivă – eficace, a prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. Condiţiile stipulate în prezentele norme trebuie îndeplinite de către intreprinderile individuale, intreprinderile familiale şi persoanele juridice cărora li se adresează pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii.

Art. 4. În contextul prezentelor norme, prin zone publice se înţelege:

- trotuare şi pietonale;

- parcuri, scuaruri, grădini publice;

- terenuri aparţinând domeniului public, amenajate sau neamenajate;

Art. 5. În zonele publice, activităţile economice se desfăşoară pe amplasamente supuse reglementărilor de urbanism, care au următoarele caracteristici principale:

- dimensiunile şi conformaţia sunt clar definite;

- exploatarea se efectuează numai cu respectarea unor condiţii specifice, precizate în reglementările urbanistice sau în legislaţia în vigoare;

Art. 6. În zonele publice din municipiul Botoşani se pot desfăşura următoarele activităţi comerciale:

A.   - activităţi ocazionale, pe o durată de maxim 7 zile pe lună, relaţionate cu diverse evenimente (1-8 martie, promovarea unor produse, auto-show, concerte, altele asemenea. Exemplificarea nu este limitativă);

- activităţi temporare, pe o durată de 15 zile cu posibilitate de prelungire  până la 30 de zile (târguri, festivaluri, altele asemenea);

-  activităţi sezoniere, pe o durată de 120 zile cu posibilitate de prelungire până la 130 de zile;

- activităţi reglementate prin documentaţii de urbanism, care sunt sezoniere sau pe durata întregului an;   

B. - Cu utilizarea unei structuri de mobilier stradal sau de amenajări specifice;

- Fără utilizarea structurilor precizate mai sus;

Art. 7. Activităţile pot fi desfăşurate de persoane juridice, societăţi sau intreprinderi familiale sau individuale, autorizate în condiţiile legii. Această calitate se probează cu documentele prevăzute de legislaţia incidentă în materie.

Art. 8. (1) În zonele publice, de regulă, nu se pot desfăşura activităţi economice similare cu cele desfăşurate în construcţii cu caracter definitiv, la o distanţă mai mică de 10 m de acestea, măsurată de la limita de proprietate a spaţiului la punctul cel mai apropriat al amplasamentului pentru comerţ stradal.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) constituie situaţia în care agentul economic care utilizează un spaţiu comercial, doreşte să desfăşoare temporar sau ocazional o activitate economică similară, în scopul promovării produselor sau cu caracter de reclamă.

(3) Activitatea de alimentaţie publică în terase estivale poate fi desfăşurată numai de persoanele juridice care deţin spaţiul direct învecinat şi care desfăşoară în acesta activitatea menţionată, fără însă ca amplasamentul să afecteze circulaţiile pietonale existente în lungul faţadei.

Art. 9. Activităţile cum ar fi parc de distracţii, circ sau altele asemenea se vor desfăşura numai în zonele publice care permit întrunirea tuturor condiţiilor rezultate din reglementările specifice acestora şi celor privind securitatea cetăţenilor.

Art. 10 Se mandatează Primarul municipiului Botoşani să aprobe, prin dispoziţie, proceduri de lucru, modele de documente sau orice mecanisme funcţionale menite să ducă la punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulamentului.

Capitolul II. Condiţii generale

Art. 11. În zonele publice din municipiul Botoşani se pot desfăşura activităţi comerciale atât timp cât sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- sunt permise de legislaţia în vigoare la data analizei cererii;

- sunt respectate reglementările de urbanism;

- autoritatea publică locală constată existenţa elementelor de oportunitate, că nu există, premisa unor situaţii conflictuale, de orice natură, generate de desfăşurarea activităţii analizate.  

Art. 12. (1) Nu se pot comercializa băuturi alcoolice şi ţigări în vecinătatea unităţilor de învăţământ. Limita legală în care operează această interdicţie este stabilită de actele normative incidente în materie (la data prezentului proiect de hotărâre, limita legală este stabilită de Hotărârea Guvernului nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor).

(2) În incinta unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar sunt interzise activităţile ce au ca obiect prepararea, comercializarea şi distribuirea oricăror alimente din categoria celor stabilite de Ministerul Sănătăţii ca fiind nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor (la data prezentului proiect de hotărâre, lista alimentelor nerecomandate şcolarilor şi preşcolarilor este stabilită prin Ordinul nr. 1536/2008 emis de Ministerul Sănătăţii.)

Art. 13 Capacitatea legală şi efectivă precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite de agenţii economici de a  desfăşura activităţile precizate la art. 11 se stabilesc de către instituţiile abilitate prin lege.

Art. 14. Răspunderea privind calitatea şi conformitatea pro­du­se­lor şi serviciilor revine în exclusivitate agenţii economici care desfăşoară activităţi în zone publice. Nu poate fi reţinută în sarcina autorităţii locale nici o obligaţie, de orice natură, decurgând din neîndeplinirea de persoanele fizice şi juridice în speţă a dispoziţiilor legale incidente în materie privind modul de comercializare, calitatea, modul de ambalare şi prezentare, garanţii, etc.

Art. 15. Activităţile precizate la art. 11 pot fi efectuate numai în regim de desfacere cu amănuntul.

Capitolul III. Amplasamente

Art. 16. În funcţie de specificul activităţii, amplasamentul poate fi utilizat fără mobilier sau numai cu condiţia amplasării mobilierului stradal adecvat.

Art. 17  Prin mobilier stradal adecvat se înţelege:

- chioşcuri şi vitrine frigorifice ;

- standuri (comercializare carte-presă, felicitări, mărţişoare, etc.) sau tonete;

- dotări caracteristice teraselor estivale;

- elemente de publicitate şi reclamă;

Art. 18 Amplasarea mobilierului stradal este supusă regle­men­tă­rilor de urbanism.

Capitolul IV. Procedura de obţinere a dreptului de a utiliza amplasamente pentru activităţi în zone publice

Art. 19 Pentru desfăşurarea activităţilor ocazionale şi tem­po­rare, aşa cum sunt definite prin prezentul regulament, autoritatea locală va emite un acord de utilizare, la cererea solicitantului.

Art. 20 Cererea va avea următoarele anexe:

- copia certificatului de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului şi a actului de identitate persoanei direct responsabile de desfăşurarea activităţii;

-  dovada achitării taxei de folosire a locului public;

Art. 21 Pentru activităţile ce sunt supuse reglementărilor de urbanism, se va proceda conform celor de mai jos: 

(1)       Pasul 1.  Obţinerea certificatului de urbanism

Documente necesare:

a. Cerere tip (formular tipizat) completată integral şi corect cu date de identificare ale amplasamentului şi solicitantului, precum şi elemente care definesc scopul solicitării, respectiv dimensiunile în plan, suprafaţa şi tipul de produse ce urmează a fi comercializate.

b. Documente şi acte care definesc modul legal de deţinere a unităţii de alimentaţie publică existente, pentru care se solicită amenajarea terasei:

- titlul de proprietate închiriere, concesiune asupra terenului şi construcţiilor - copie;

- extras de carte funciară pentru informare în valabilitate (emis anterior înregistrării solicitării cu maxim 30 de zile);

 - plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil- copie;

 - Fişa bunului imobil – copie.

c. Adeverinţă de recenzare

d. copie certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului;

e. Plan de încadrare în zonă întocmit pe ridicare topografică scara 1/2000, pe suport pus la dispoziţie de Primăria Municipiului Botoşani;

f. Fotografii reprezentative ale amplasamentului propus, din care să rezulte amenajările existente, clădirile învecinate şi ele­men­te­le fixe de reper din teren;

g. Dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 

h. Dovada achitării taxei de alimentaţie publică; 

(2)       Pasul 2. Obţinerea autorizaţiei de construire

Documente necesare, condiţii şi precizări:

a. Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de construire (formular tipizat) completată integral şi corect cu date de identificare ale amplasamentului, solicitantul şi elementele care definesc scopul solicitării;

b. Certificatul de urbanism emis în acest scop - copie;

c. Documente şi acte care definesc modul legal de deţinere a unităţii de alimentaţie publică existente, pentru care se solicită amenajarea terasei:

- titlul de proprietate, închiriere, concesiune asupra terenului şi construcţiilor - copie;

- extras de carte funciară pentru informare în valabilitate (emis anterior înregistrării solicitării cu maxim 30 de zile);

 - plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil- copie;

 - Fişa bunului imobil – copie.

d. Adeverinţă de recenzare;

e. Documentaţia tehnică „ DT”, piese scrise şi piese desenate conform prevederilor Legii 50 din 1991, republicată cu completările şi modificările ulterioare. Documentaţia va fi adaptată corespunzător obiectului solicitării;

f. Modelul mobilerului urban propus (mese, scaune, jardiniere, umbrele, etc.)

g. Fotografii reprezentative ale amplasamentului propus, din care să rezulte amenajările existente, clădirile învecinate şi elementele fixe de reper din teren;

h. Dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România;

i. Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire;

j. Avizele şi acordurile, favorabile, necesare emiterii autorizaţiei de construire;

k. Avizul C.T.A.T.U şi avizul comisiilor 2 şi 3 din cadrul Consiliului Local se vor obţine prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul Direcţiei Urbanism, pe parcursul de obţinere a autorizaţiei de construire;

l. Taxele datorate obţinerii autorizaţiei de construire se vor achita după obţinerea acestor avize;

m. Autorizaţia de construire se va emite corespunzător construcţiilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;

n. Autorizaţia se va emite în următoarele condiţii:

- durata de valabilitate – 7 zile;

- durata de execuţie – 14 zile;

- durata de existenţă a construcţiei sau amenajării – cel mult 3 ani;

o. Actul de constatare a finalizării lucrărilor de amplasare şi amenajare autorizate va fi întocmit prin grija compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei Urbanism;

p. Durata maximă de remediere a neconformităţilor constatate va fi de maxim 7 zile;

r. În cazul în care s-a constatat faptul că nu au fost remediate neconformităţile, se va proceda la desfiinţarea lucrărilor executate şi aducerea terenului la forma iniţială pe cheltuiala titularului autorizaţiei în termen de maxim 7 zile şi la anularea permisiunii de folosire a locului public;

s. Procedura de intrare în legalitate presupune reluarea întregii proceduri de autorizare descris anterior, condiţionat de :

- prezentarea dovezii aducerii terenului la forma iniţială;

- prezentarea dovezii achitării tuturor operaţiunilor de desfiinţare a construcţiilor şi aducere a terenului la forma iniţială efectuate de autoritatea locală, dacă acestea nu au fost efectuate de titularul autorizaţiei;

- obţinerea avizului Comisiilor 2 şi 3 ale consiliului local de reluare a procedurii.    

Capitolul V. Reguli de amplasare a structurilor de vânzare în zone publice

Art. 22 Comerţul stradal în puncte fixe

(1) Terase

Terasele pot fi amenajate în faţa punctului de lucru cu profil de alimentaţie publică de către deţinătorul acestuia, pe baza autorizaţiei de construire şi autorizaţiei de funcţionare, respectând următoarele reguli:

- terasele se vor amenaja pe o desfăşurare de front egală cu cea a punctului de lucru;

- lăţimea maximă va fi de două rânduri de mese (5,0m);

- lungimea terasei poate depăşi lungimea frontului punctului de lucru în cazul în care spaţiul vecin are o destinaţie ce nu permite o astfel de amenajare şi se obţine acordul vecinului;

- spaţiul de circulaţie pietonală rămas în lungul terasei va fi de min. 2,0 m, măsurat de la bordura carosabilului sau, după caz, de la spaţiul verde de aliniament, până la limita terasei;

- pe suprafaţa amenajată ca terasă operatorul economic va utiliza mobilierul urban (mese, scaune, umbrele, jardiniere, parapeţi, etc.) avizat;

- materialul şi cromatica se vor armoniza cu culorile şi arhitectura specifice zonei;

- se interzice acoperirea pavajului cu orice fel de material textil, sintetic sau platforme provizorii ori permanente, indiferent de materialele din care sunt realizate;

- se interzice ancorarea mobilierului urban în pavajul existent;

- iluminatul teraselor va fi asigurat prin surse proprii, fără cabluri aeriene sau prin amplasarea cablurilor prin pardoseală;

-învelitoarea umbrelelor nu va fi inscripţionată, decât cel mult în zona verticală a acesteia, care poate conţine un mesaj publicitar al agentului economic care a amenajat terasa sau brandul firmei care asigură umbrelele. În această situaţie deţinătorul terasei va achita taxă de publicitate pentru suprafaţa inscripţionată.

(2) Chioşcuri

-  suprafaţa maximă admisă 10,0 mp;

-  nu se pot amplasa chioşcuri în care se desfăşoară activităţi economice similare cu cele desfăşurate în construcţiile cu caracter definitiv, amplasate în faţa acestora (pe un aliniament avansat faţă de frontul de clădiri existente) sau dacă distanţa faţă de faţadele laterale este mai mică de 1,0 m;

- de regulă chioşcurile se amplasează respectând alinierea clădirilor existente;

- amplasarea pe un aliniament avansat faţă de frontul clădirilor existente cu destinaţia de locuinţă, este permisă numai dacă distanţa de la chioşc la faţada construcţiei este mai mare de 5,0 m.

- în cazul amplasamentelor lângă faţadele laterale, distanţa poate fi mai mică de 1,0 m dacă se obţine acordul proprietarului construcţiei  învecinate;

- în cazul în care faţadele laterale existente sunt vitrate şi sunt uti­li­zate pentru expunerea produselor, distanţa minimă va fi de 3, 0 m.

- în cazul în care se obţine acordul proprietarului construcţiei învecinate distanţa poate fi mai mică de 3,0 m, cu păstrarea unui spaţiu de circulaţie între faţadele laterale de min 2,0 m sau cuplat cu spaţiul  învecinat.

- spaţiul minim rămas pentru circulaţia pietonală în lungul străzilor va fi de 2,0 m măsurat de la punctul cel mai avansat al chioşcului sau utilajelor adiacente chioşcului, perpendicular  pe bordura carosabilului sau limita spaţiului verde de aliniament;            

- este interzisă amplasarea chioşcurilor la o distanţă mai mică de 3,0 m în lateral faţă de trecerile de pietoni sau la 5,0 m măsurat pe axul trecerii de pietoni de la bordura carosabilului.

În cazul în care lăţimea trotuarului rezultat în urma amplasării chioşcului este insuficientă, se acceptă o supralărgire locală a trotuarului. Supralărgirea se va realiza din pavele prefabricate, pe cheltuiala persoanei care  deţine autorizaţia de construire.

Art. 23  Este interzisă desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal în următoarele situaţii:

- pe trotuare mai înguste de 3 m;

- suprafaţa chioşcului depăşeşte 10 mp.;

Art. 24

(1)       În autorizaţia de construire se vor înscrie atât suprafaţa modulului comercial, cât şi suprafeţele

utilajelor adiacente în următoarele combinaţii posibile :

- două vitrine frigorifice simple + o ladă frigorifică,

- o vitrină frigorifică dublă + o ladă frigorifică,

- două vitrine frigorifice duble,

- două lăzi frigorifice.

Suprafeţele ce se iau pentru calculul permisiunilor de folosire loc public sunt:

- Vitrină frigorifică simplă - 0,75 mp.,

- Vitrină frigorifică dublă - 1,6 mp.,

- Ladă frigorifică - 1,5 mp.

Modul de amplasare şi suprafaţa totală utilizată se stabilesc prin documentaţia de urbanism.

(2) Pentru acei beneficiari care deţin mai mult de 2 module co­mer­ciale ce desfăşoară comerţ cu produse alimentare şi ne­ali­men­tare, permisiunea de folosire a locului public se va majora astfel:

- Pentru al doilea modul - cu 20%

- Pentru al treilea modul - cu 40%,

- Pentru al patrulea modul - cu 70 %

- Pentru al cincilea modul - cu 100%

- Pentru al şaselea modul sau mai multe - cu 200%

c. Excepţie de la prevederile paragrafului anterior o constituie amplasamentele destinate comercializării de presă –  carte, într-un procent mai mare de 50% din cifra de afaceri.

Art. 25

 (1) Amplasarea mobilierului stradal nu poate fi efectuată dacă, în urma acestei operaţiuni, se pot produce deteriorări ale elementelor de sistematizare verticală existente .

(2) Prin excepţie de la cele precizate în paragraful anterior, amplasarea se poate efectua dacă persoana juridică îşi asumă integral obligaţia de refacere a elementelor degradate, sau propunerea de modificare nu afectează  calitatea spaţiului public.

(3) Verificarea îndeplinirii acestei obligaţii se efectuează de reprezentanţii autorităţii locale, care vor consemna elementele constatate într-un proces verbal semnat şi de agentul economic. În cazul în care se constată neconformităţi, agentul economic va achita taxa de folosire a locului public în continuare, chiar dacă nu mai utilizează amplasamentul, până în momentul conformării.

Capitolul VI. Condiţii de exploatare

Art. 26 Taxele datorate utilizării domeniului public sunt cele prevăzute în hotărârile Consiliului Local.

Art. 27 Beneficiarii amplasamentelor au următoarele obligaţii:

(1) Să respecte normele privind:

- igiena, sănătatea publică şi siguranţa alimentelor,

- protecţia consumatorilor;

- provenienţa şi calitatea mărfurilor;

- utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

- liniştea şi ordinea publică;

- protecţia muncii;

- paza bunurilor proprii;

(2) Să respecte următoarele cerinţe privind activitatea la punctul de lucru autorizat:

- să afişeze datele de identificare ale comerciantului, nr. permisiunii şi autorizaţiei de construire, nr.

contract preluare gunoi menajer;

- să asigure expunerea estetică a produselor şi să afişeze în mod vizibil preţurile;

- să utilizeze numai mobilierul stradal aprobat;

- să respecte suprafaţa ocupată conform autorizaţiei de construire;

- să respecte orarul de funcţionare;

Art. 28 Indiferent de tipul activităţii economice desfăşurate în zonele publice, agentul economic are obligaţia de a desemna o persoana care răspunde de respectarea condiţiilor impuse şi care va deţine o copie a tuturor actelor care dovedesc capacitatea efectivă de a desfăşura activităţi economice în zone publice precum şi a actelor prin care s-a aprobat utilizarea amplasamentului. Pentru persoana desemnată, se vor preciza explicit datele de identificare în cererea pentru eliberarea permisiunii de folosire a locului public, pusă la dispoziţie de Serviciul Patrimoniu.

Art. 29  Toţi beneficiarii de amplasamente au obligaţia de a încheia cu operatorul de salubritate local un contract pe o perioadă echivalentă cu durata utilizării amplasamentului.

Fiecare amplasament va fi dotat obligatoriu cu un coş de gunoi cu saci de colectare din material plastic şi de a efectua şi menţine curăţenia şi deszăpezirea pe o rază de 3 metri în jurul amplasamentului.

Art. 30 Se interzice cu desăvârşire depozitarea de mărfuri sau ambalaje în vecinătatea amplasamentelor.

Art. 31  Având în vedere necesitatea prezervării caracterului de bun aparţinând domeniului public a terenului ocupat, autoritatea locală poate dispune încetarea totală sau parţială a activităţii, translarea temporară sau definitivă a amplasamentului, precum şi obligativitatea îndeplinirii unor dispoziţii speciale, în cazul apariţiei unor interese cu caracter public.

Art. 32 Utilizarea amplasamentelor în zone publice pentru chioşcuri sau terase estivale va fi permisă numai cu asumarea explicită de către beneficiar a următoarelor:

- de regulă, indiferent de oră, zgomotul produs direct de activitate, măsurat la o distanţă de 3 m. de amplasament, nu va depăşi 25 db(A);

- în cazul teraselor estivale, beneficiarul este de acord se stabilească orarul de funcţionare de comun acord cu autoritatea publică locală;

- clădirile în faţa cărora se amplasează terasele nu trebuie să aibă probleme la faţadă (de exemplu: să nu cadă tencuiala) – terasa se va amenaja la min. 0,5 m de la frontul clădirii;

- parapeţii de delimitare a teraselor trebuie să fie din metal şi/sau lemn şi să aibă înălţimea de maxim 1 metru;

- comercianţii nu au voie să folosească pentru decorare flori de plastic ci doar aranjamente cu plante vii/naturale. De asemenea, este interzisă utilizarea jardinierelor din plastic;

- mobilierul folosit la amenajarea teraselor trebuie avizat de Comisia de Urbanism din cadrul Primăriei, evitându-se culorile stridente şi mobilierul din plastic (PVC);

- mobilierul va fi din lemn şi /sau metal (fier forjat) în concordanţă cu arhitectura clădirilor (fără mobilier de grădină – bănci pliante);

- un agent economic va avea un singur tip de mobilier (din aceeaşi gamă – scaune, mese, umbrele);

- pe terasele sezoniere este interzisă amplasarea automatelor de servire, frigiderelor, aparatelor de spălare a veselei, televizoarelor şi proiectoarelor;

- prepararea produselor în aer liber este interzisă;

- aprovizionarea teraselor se face între orele 6.00 şi 10.00 dimineaţa;

- terasele pot rămâne deschise până la ora 23.00;

- se interzice organizarea de nunţi, botezuri şi alte evenimente private;

- muzica ”live” - fără amplificare;

- comercianţii nu au voie să servească clienţii în veselă de plastic.

Pe planurile de amplasament se vor reprezenta:

- dimensiunile în plan ale chioşcului şi utilajelor adiacente acestuia;

- poziţia chioşcului faţă de elementele de reper existente în teren clădiri, bordura carosabil, spaţii verzi, stâlpi de iluminat public, mobilier urban, etc.;

- poziţia utilajelor adiacente chioşcului chiar dacă acestea nu vor fi utilizate pe întreaga perioadă de existenţă a chioşcului.

Capitolul VII. Zone speciale

Art. 33 În scopul revitalizării interesului public pentru anumite zone, Consiliul local al municipiului Botoşani îşi rezervă dreptul a institui reglementări specifice pentru acestea. Aceste reglementări vor fi interpretate ca fiind prioritare faţă de oricare altă prevedere din prezentul regulament.

Art. 34  În zona „Centru Istoric”, utilizarea amplasamentelor pentru activităţi în zone publice se va efectua conform reglementărilor din „Planşa Zonei Centrul Istoric”, anexă care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 35  În zona „Pietonal Unirii”, utilizarea amplasamentelor pentru activităţi în zone publice se va efectua conform reglementărilor din „Planşa Zonei Pietonal Unirii”, anexă care face parte integrantă din prezentul regulament.

 Art. 36 Obiectivele care au destinaţia pieţe, oboare şi altele asemenea,  proprietatea municipiului, nu intră sub incidenţa prezentului regulament.

Capitolul VIII. Sancţiuni

Art. 37 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) Crearea de obstacole sau depozitarea de materiale, produse, obiecte sau altele asemenea pe domeniul public,dacă acestea nu au fost prevăzute în documentaţia de urbanism;

b) Ocuparea unor suprafeţe mai mari decât cele înscrise în documentele legale de utilizare

         (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 200 la 2000 lei.

Art. 38 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art. 37 se face de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului şi poliţiei locale a municipiului Botoşani pe baza împuternicirii dată de Primarul municipiului Botoşani.

Art. 39 Dispoziţiile art. 37 şi art. 38 intră în vigoare după 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică, prin publicarea în presa locală şi în Monitorul Oficial al judeţului Botoşani, a prezentului regulament.

 


 

Avizat Viceprimar, 
Viorel Iliuţă

Raport de specialitate

Proiectul de hotărâre supus atenţiei consiliului local propune adoptarea „Regulamentului de desfăşurare a activităţilor în zonele publice ale municipiului Botoşani”. Actul normativ în discuţie este practic o actualizare a vechiului regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 232 din 31 mai 2007, conform modificărilor legislaţiei dar mai ales ca urmare a tendinţelor decelate din consultările cu persoanele fizice şi juridice interesate.

Noul regulament introduce precizări specifice pentru anumite zone din municipiu, respectiv Centrul Istoric şi Pietonalul Unirii, menite să simplifice procedurile dar şi să impună un cadru organizat şi predictibil de desfăşurare a activităţilor.

Prevederile noului regulament nu introduc obligaţii suplimentare faţă de cele existente la această dată, acest aspect fiind urmărit atent de către executiv, pe parcursul elaborării propunerii.

Având în vedere faptul că sunt întrunite elementele de oportunitate şi necesitate şi sunt îndeplinite prevederile legale incidente în materie, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

Administrator Public, Adriana Zăiceanu

Arhitect Şef, Dan Sandu

Serviciul Patrimoniu, Cezar Puiu 

Consilier Juridic, Claudia Annabella Cical 

 
 
Vizualizari: 5321. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: Cine s-a obişnuit să circule pe patru roţi, nu se poate abţine nici când e vorba să facă economie la benzină.
  Parerea mea:
  Program Filme CineGlobe
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -8°C.
  La noapte: -5°C.
  Maine: -2°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6646 lei
  USD:   3,7833 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi primarul municipiului Botoşani, ce măsuri aţi lua în problema câinilor maidanezi?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate
  National Economic International Sport Editorial Puls Ultima ora
  Joburi Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Local