Sprijin financiar pentru cultivatorii de usturoi

0
1

Cultivatorii de usturoi vor primi un sprijin financiar pentru producția de anul acesta, respectiv 3.000 euro pe hectar. Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată, cu încadrarea în bugetul alocat pentru 2021.

Cei care vor să beneficieze de aceste ajutoare de minimis pentru cultura de usturoi trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 de metri pătraţi, să valorifice o cantitate de usturoi de minimum 3.000 de kilograme/hectar dovedită cu documente justificative, să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primării cu suprafeţele cultivate cu usturoi şi să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

Valorificarea producției se face în perioada 15 iunie – 22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producției se depun la direcțiile pentru agricultură până pe 29 noiembrie.

Cultivatorii de usturoi pot depune Cererile la Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani, până la data de 15 mai 2021, inclusiv.

Acte necesare pentru înscrierea în program

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii trebuie să depună o cerere-tip, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

f)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

g) copie conform cu originalul ATESTAT DE PRODUCĂTOR .

h) dosar cu șină.

Deja ai votat!