A început perioada de înscriere a copiilor în grădiniţe

Pe 31 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, a început perioada de înscriere a copiilor în grădiniţe. Micuţii care nu au mai frecventat până acum grădiniţa au la dispoziţie 2761 de locuri.

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicația specifică din Modulul SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România).

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație.

Ocuparea locurilor libere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

Criterii de departajare la unităţile cu multe cereri

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare presupun existența: unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă; unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), în cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al IŞJ Botoșani.

Fără liste de preînscrieri

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii–tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ/Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și/sau la avizier, la loc vizibil, pentru toți cei interesanți, următoarele informații: capacitatea instituției; numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021– 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Unitățile de învățământ preșcolar particular trebuie să afişeze și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de înscrierea în unitățile de învățământ preșcolar, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va consilia și sprijini părinții pentru decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare.

Daniel Botezatu, inspector școlar general și Cristina Sfeclă, inspector pentru disciplina educație timpurie, vor urmări modul în care sunt respectate și aplicate reglementările vizând înscrierea copiilor în grădiniţe.

Deja ai votat!