Comunicat APM Botoşani

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI

DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIŢIALĂ Nr.129 din 14.12.2021

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA CĂLĂRAŞI, cu sediul în satul Călăraşi str. Principală, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică statii de pompare ape uzate şi statie de epurare în satele Pleşani şi Libertatea, comuna Călăraşi”, propus a fi realizat în satele Pleşani şi Libertatea, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr.12579 din 02.12.2021, – în urma verificării amplasamentului proiectului şi a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră; – având în vedere că: – proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, la pct.3 lit.b) transportul energiei electrice prin cabluri aeriene şi pct. 13, lit.a) orice modificări sau extinderi ale proiectelor executate; – proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide: Necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică staţii de pompare ape uzate şi staţie de epurare în satele Pleşani şi Libertatea, comuna Călăraşi”, propus a fi realizat în satele Pleşani şi Libertatea, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, Pentru continuarea procedurii titularul va depune: a) memoriul de prezentare, completat conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 E la procedură; b) dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare, 400 lei. Plata se poate face în contul APM Botoşani: RO44TREZ1165032XXX000377, cod fiscal

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugen MATECIUC

Deja ai votat!