Ajutor financiar pentru cultivatorii de plante aromatice

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Botoșani a început să primească cereri de înscriere pentru Programul pentru susținerea producției de plante aromatice, până pe 30 iunie, inclusiv.

Schema de ajutor de minimis, se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021,
pentru susținerea producției de plante aromatice, cum ar fi busuioc, cimbru, coriandru fenicul și muștar. Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.

În funcție de cultură, valoarea pe suprafață a ajutorului de minimis este de 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha, pentru busuioc, 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha, pentru cimbru, 100 euro/ha pentru coriandru, 200 euro/ha pentru fenicul și 150 euro/ha pentru muștar.

„Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente”, au transmis reprezentanții APIA.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis

Pentru a putea beneficia de acest ajutor financiar, fermierii să solicite ajutorul de minimis, să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare, să depună cerere de înscriere în program, să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru.

De asemenea, trebuie să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicită ajutor de minimis, să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice și să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean Botoșani, unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare,. Acestea se depun până la data de 30 iunie, inclusiv, la  adresa de e-mail apia.botosani@apia.org.ro.

Acte necesare pentru înscrierea în program

Documentele de care au nevoie fermierii sunt următoarele, respectiv copie a cărții de identitate solicitantului sau reprezentantului, dacă cererea este depusă prin reprezentant, copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie, adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

„Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa
efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru
un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr.323 din 1 octombrie 2020. Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la- bugetul-national/plante-aromatice-20211624359274″, au mai transmis reprezentanții APIA, Botoșani.

Deja ai votat!